CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

Nằm trong bộ Offficial Cert Guide bán chạy nhất của Cisco, giáo trình CCNA Wireless sẽ giúp bạn hiểu và làm chủ các khái niệm chuyên sâu về Wireless như: Wireless LAN topologies and 802.11 frame types, Wireless AP coverage planning, Cisco wireless architectures, Autonomous, cloud, and controller-based deployments, Wireless security, WLAN configuration. Hoàn tất giáo trình này, bạn có thể tham dự kỳ thi 200-355 để đạt chứng chỉ CCNA Wireless do Cisco cấp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 608 trang (bao gồm 2 quyển).

440,000

Mã: CI0090608
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Nằm trong bộ Offficial Cert Guide bán chạy nhất của Cisco, giáo trình CCNA Wireless sẽ giúp bạn hiểu và làm chủ các khái niệm chuyên sâu về Wireless như: Wireless LAN topologies and 802.11 frame types, Wireless AP coverage planning, Cisco wireless architectures, Autonomous, cloud, and controller-based deployments, Wireless security, WLAN configuration. Hoàn tất giáo trình này, bạn có thể tham dự kỳ thi 200-355 để đạt chứng chỉ CCNA Wireless do Cisco cấp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 608 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Chapter 1. RF Signals and Modulation

Chapter 2. RF Standards

Chapter 3. RF Signals in the Real World

Chapter 4. Understanding Antennas

Chapter 5. Wireless LAN Topologies

Chapter 6. Understanding 802.11 Frame Types

Chapter 7. Planning Coverage with Wireless APs

Chapter 8. Understanding Cisco Wireless Architectures

Chapter 9. Implementing Autonomous and Cloud Deployments

Chapter 10. Implementing Controller-based Deployments

Chapter 11. Understanding Controller Discovery

Chapter 12. Understanding Roaming

Chapter 13. Understanding RRM

Chapter 14. Wireless Security Fundamentals

Chapter 15. Configuring a WLAN

Chapter 16. Implementing a Wireless Guest Network

Chapter 17. Configuring Client Connectivity

Chapter 18. Managing Cisco Wireless Networks

Chapter 19. Dealing with Wireless Interference

Chapter 20. Troubleshooting WLAN Connectivity

Chapter 21. Final Review

Appendix A: Answers to the “Do I Know This Already?” Quizzes

Appendix B: Modulation and Coding Schemes

Appendix C: CCNA Wireless 200-355 Exam Updates

1 review for CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

  1. Your place is valueble for me. Thanks!…

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá