Linux Bible

Linux Bible

Bộ giáo trình học Linux từ cơ bản đến chuyên sâu do Sybex phát hành. Quyển giáo trình được biên soạn bởi chuyên gia về Red Hat, hướng dẫn từng bước và giải thích cực kỳ chi tiết. Giáo trình được xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 914 trang (bao gồm 2 quyển).

595,000

Mã: LI0090914
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình học Linux từ cơ bản đến chuyên sâu do Sybex phát hành. Quyển giáo trình được biên soạn bởi chuyên gia về Red Hat, hướng dẫn từng bước và giải thích cực kỳ chi tiết. Giáo trình được xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 914 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents
Part I: Getting Started
Chapter 1: Starting with Linux
Chapter 2: Creating the Perfect Linux Desktop

Part II: Becoming a Linux Power User
Chapter 3: Using the Shell
Chapter 4: Moving around the Filesystem
Chapter 5: Working with Text Files
Chapter 6: Managing Running Processes
Chapter 7: Writing Simple Shell Scripts

Part III: Becoming a Linux System Administrator
Chapter 8: Learning System Administration
Chapter 9: Installing Linux
Chapter 10: Getting and Managing Software
Chapter 11: Managing User Accounts
Chapter 12: Managing Disks and Filesystems

Part IV: Becoming a Linux Server Administrator
Chapter 13: Understanding Server Administration
Chapter 14: Administering Networking
Chapter 15: Starting and Stopping Services
Chapter 16: Configuring a Print Server
Chapter 17: Configuring a Web Server
Chapter 18: Configuring an FTP Server
Chapter 19: Configuring a Windows File Sharing (Samba) Server
Chapter 20: Configuring an NFS File Server
Chapter 21: Troubleshooting Linux

Part V: Learning Linux Security Techniques
Chapter 22: Understanding Basic Linux Security
Chapter 23: Understanding Advanced Linux Security
Chapter 24: Enhancing Linux Security with SELinux
Chapter 25: Securing Linux on a Network

Part VI: Extending Linux into the Cloud
Chapter 26: Using Linux for Cloud Computing
Chapter 27: Deploying Linux to the Cloud

Part VII: Appendixes
Appendix A: Media
Appendix B: Exercise Answers

1 review for Linux Bible

  1. I love the efforts you have put in this, appreciate it for all the great content.

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá