Linux Command Line and Shell Scripting Bible

Linux Command Line and Shell Scripting Bible

Nếu bạn đã đọc xong quyển Linux Bible thì không thể bỏ qua quyển giáo trình này. Giáo trình chuyên sâu về bộ lệnh và viết các đoạn script chạy trên nền tảng Linux. Bạn sẽ không cảm thấy khô khan với các câu lệnh nhàm chán thông qua các ví dụ thực tế, áp dụng cho doanh nghiệp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 848 trang (bao gồm 2 quyển).

560,000

Mã: LI0100848
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Nếu bạn đã đọc xong quyển Linux Bible thì không thể bỏ qua quyển giáo trình này. Giáo trình chuyên sâu về bộ lệnh và viết các đoạn script chạy trên nền tảng Linux. Bạn sẽ không cảm thấy khô khan với các câu lệnh nhàm chán thông qua các ví dụ thực tế, áp dụng cho doanh nghiệp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 848 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents
Part I: The Linux Command Line
Chapter 1: Starting with Linux Shells
Chapter 2: Getting to the Shell
Chapter 3: Basic bash Shell Commands
Chapter 4: More bash Shell Commands
Chapter 5: Understanding the Shell
Chapter 6: Using Linux Environment Variables
Chapter 7: Understanding Linux File Permissions
Chapter 8: Managing Filesystems
Chapter 9: Installing Software
Chapter 10: Working with Editors

Part II: Shell Scripting Basics
Chapter 11: Basic Script Building
Chapter 12: Using Structured Commands
Chapter 13: More Structured Commands
Chapter 14: Handling User Input
Chapter 15: Presenting Data
Chapter 16: Script Control

Part III: Advanced Shell Scripting
Chapter 17: Creating Functions
Chapter 18: Writing Scripts for Graphical Desktops
Chapter 19: Introducing sed and gawk
Chapter 20: Regular Expressions
Chapter 21: Advanced sed
Chapter 22: Advanced gawk
Chapter 23: Working with Alternative Shells

Part IV: Creating Practical Scripts
Chapter 24: Writing Simple Script Utilities
Chapter 25: Producing Scripts for Database, Web, and E-Mail
Chapter 26: Creating Fun Little Shell Scripts

Appendix A: Quick Guide to bash Commands
Appendix B: Quick Guide to sed and gawk

1 review for Linux Command Line and Shell Scripting Bible

  1. Currently it seems like Expression Engine is the preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá