The C# Player’s Guide, 3rd Edition

The C# Player’s Guide, 3rd Edition

C # Player’s Guide (3rd Edition) là quyển giáo trình dành cho những người bắt đầu với C #. Phiên bản này của cuốn sách được cập nhật cho C # 7.0 và Visual Studio 2017. Bộ giáo trình hướng dẫn từng bước về C# giúp bạn dễ dàng thực hành. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 407 trang.

290,000

Mã: SD0180407
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

C # Player’s Guide (3rd Edition) là quyển giáo trình dành cho những người bắt đầu với C #. Phiên bản này của cuốn sách được cập nhật cho C # 7.0 và Visual Studio 2017. Bộ giáo trình hướng dẫn từng bước về C# giúp bạn dễ dàng thực hành. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 407 trang.

Table of Contents
Part 1: Getting Started
Chapter 1. The C# Programming Language
Chapter 2. Installing Visual Studio
Chapter 3. Hello World: Your First C# Program
Chapter 4. Comments

Part 2: The Basics
Chapter 5. Variables
Chapter 6. The C# Type System
Chapter 7. Basic Math
Chapter 8. User Input
Chapter 9. More Math
Chapter 10. Decision Making
Chapter 11. Switch Statements
Chapter 12. Looping
Chapter 13. Arrays
Chapter 14. Enumerations
Chapter 15. Methods
Chapter 16. Value And Reference Types

Part 3: Object-Oriented Programming
Chapter 17. Object-Oriented Basics
Chapter 18. Making Your Own Classes
Chapter 19. Properties
Chapter 20. Tic-Tac-Toe
Chapter 21. Structs
Chapter 22. Inheritance
Chapter 23. Polymorphism, Virtual Methods, And Abstract Classes
Chapter 24. Interfaces
Chapter 25. Using Generics
Chapter 26. Making Generic Types

Part 4: Advanced Topics
Chapter 27. Namespaces And Using Directives
Chapter 28. Methods Revisited
Chapter 29. Reading And Writing Files
Chapter 30. Error Handling And Exceptions
Chapter 31. Pattern Matching
Chapter 32. Delegates
Chapter 33. Events
Chapter 34. Operator Overloading
Chapter 35. Indexers
Chapter 36. Extension Methods
Chapter 37. Lambda Expressions
Chapter 38. Query Expressions
Chapter 39. Threads
Chapter 40. Asynchronous Programming
Chapter 41. Dynamic Objects
Chapter 42. Unsafe Code
Chapter 43. Other Features In C#

Part 5: Mastering the Tools
Chapter 44. The .Net Platform
Chapter 45. Getting The Most From Visual Studio
Chapter 46. Dependencies And Multiple Projects
Chapter 47. Handling Common Compiler Errors
Chapter 48. Debugging Your Code
Chapter 49. How Your Project Files Are Organized

Part 6: Wrapping Up
Chapter 50. Try It Out!
Chapter 51. What’S Next?

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “The C# Player’s Guide, 3rd Edition”