Mastering Windows Network Forensics and Investigation

Mastering Windows Network Forensics and Investigation

Bộ giáo trình học bảo mật cực kỳ hay triển khai trên Windows Server 2008 R2 và Windows 7. Bạn sẽ học được cách tấn công và phòng thủ bằng các công cụ có trong giáo trình. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 698 trang (bao gồm 2 quyển).

485,000

Mã: SE0100698
 • Giới Thiệu Sách
 • Khách Hàng Nhận Xét (2778)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình học bảo mật cực kỳ hay triển khai trên Windows Server 2008 R2 và Windows 7. Bạn sẽ học được cách tấn công và phòng thủ bằng các công cụ có trong giáo trình. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 698 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Part 1: Understanding and Exploiting Windows Networks

Chapter 1. Network Investigation Overview

Chapter 2. The Microsoft Network Structure

Chapter 3. Beyond the Windows GUI

Chapter 4. Windows Password Issues

Chapter 5. Windows Ports and Services

Part 2: Analyzing the Computer

Chapter 6. Live-Analysis Techniques

Chapter 7. Windows Filesystems

Chapter 8. The Registry Structure

Chapter 9. Registry Evidence

Chapter 10. Introduction to Malware

Part 3: Analyzing the Logs

Chapter 11. Text-Based Logs

Chapter 12. Windows Event Logs

Chapter 13. Logon and Account Logon Events

Chapter 14. Other Audit Events

Chapter 15. Forensic Analysis of Event Logs

Part 4: Results, the Cloud, and Virtualization

Chapter 16. Presenting the Results

Chapter 17. The Challenges of Cloud Computing and Virtualization

Part 5: Appendices

Appendix A. The Bottom Line

Appendix B. Test Environments

2778 reviews for Mastering Windows Network Forensics and Investigation

 1. 4 out of 5

 2. 4 out of 5

 3. 2 out of 5

 4. 2 out of 5

 5. 2 out of 5

 6. 3 out of 5

 7. 3 out of 5

 8. 4 out of 5

 9. 1 out of 5

 10. 2 out of 5

 11. 1 out of 5

 12. 3 out of 5

 13. 1 out of 5

 14. 2 out of 5

 15. 2 out of 5

 16. 2 out of 5

 17. 1 out of 5

 18. 3 out of 5

 19. 3 out of 5

  stb buy cbd

 20. 2 out of 5

 21. 2 out of 5

 22. 2 out of 5

 23. 1 out of 5

 24. 1 out of 5

 25. 2 out of 5

 26. 3 out of 5

 27. 1 out of 5

 28. 1 out of 5

  ulc cbd oil

 29. 3 out of 5

 30. 2 out of 5

 31. 4 out of 5

 32. 4 out of 5

 33. 3 out of 5

 34. 3 out of 5

 35. 2 out of 5

 36. 2 out of 5

 37. 2 out of 5

 38. 4 out of 5

 39. 3 out of 5

 40. 4 out of 5

 41. 4 out of 5

 42. 2 out of 5

 43. 2 out of 5

 44. 3 out of 5

 45. 1 out of 5

  xaq cbd oil

 46. 4 out of 5

 47. 3 out of 5

 48. 3 out of 5

 49. 4 out of 5

 50. 4 out of 5

 51. 4 out of 5

 52. 4 out of 5

 53. 4 out of 5

 54. 1 out of 5

 55. 3 out of 5

 56. 3 out of 5

 57. 1 out of 5

 58. 4 out of 5

 59. 4 out of 5

 60. 3 out of 5

 61. 1 out of 5

 62. 3 out of 5

  qim cbd oil

 63. 1 out of 5

 64. 4 out of 5

 65. 3 out of 5

 66. 3 out of 5

 67. 2 out of 5

 68. 3 out of 5

 69. 2 out of 5

 70. 4 out of 5

  xcw buy cbd

 71. 1 out of 5

 72. 3 out of 5

 73. 4 out of 5

 74. 4 out of 5

 75. 1 out of 5

 76. 1 out of 5

 77. 3 out of 5

 78. 1 out of 5

 79. 4 out of 5

 80. 1 out of 5

 81. 3 out of 5

 82. 3 out of 5

 83. 4 out of 5

 84. 4 out of 5

 85. 1 out of 5

 86. 1 out of 5

 87. 2 out of 5

 88. 3 out of 5

 89. 2 out of 5

 90. 2 out of 5

 91. 2 out of 5

 92. 1 out of 5

 93. 1 out of 5

 94. 2 out of 5

 95. 1 out of 5

 96. 1 out of 5

 97. 2 out of 5

 98. 3 out of 5

 99. 4 out of 5

 100. 1 out of 5

 101. 1 out of 5

 102. 4 out of 5

 103. 3 out of 5

 104. 1 out of 5

 105. 4 out of 5

 106. 1 out of 5

 107. 1 out of 5

 108. 2 out of 5

 109. 1 out of 5

 110. 1 out of 5

 111. 2 out of 5

 112. 3 out of 5

 113. 2 out of 5

 114. 1 out of 5

 115. 1 out of 5

 116. 2 out of 5

 117. 2 out of 5

 118. 4 out of 5

 119. 3 out of 5

 120. 2 out of 5

 121. 2 out of 5

 122. 2 out of 5

 123. 4 out of 5

 124. 3 out of 5

 125. 3 out of 5

 126. 1 out of 5

 127. 2 out of 5

 128. 2 out of 5

 129. 1 out of 5

 130. 2 out of 5

 131. 2 out of 5

 132. 2 out of 5

 133. 1 out of 5

 134. 1 out of 5

 135. 3 out of 5

 136. 2 out of 5

 137. 4 out of 5

  dhx cbd

 138. 1 out of 5

 139. 4 out of 5

 140. 1 out of 5

 141. 4 out of 5

 142. 1 out of 5

 143. 3 out of 5

 144. 2 out of 5

 145. 3 out of 5

 146. 3 out of 5

 147. 1 out of 5

 148. 3 out of 5

 149. 2 out of 5

 150. 1 out of 5

 151. 1 out of 5

 152. 2 out of 5

 153. 2 out of 5

 154. 4 out of 5

 155. 2 out of 5

 156. 3 out of 5

 157. 1 out of 5

 158. 4 out of 5

  hhk cbd

 159. 3 out of 5

 160. 4 out of 5

 161. 1 out of 5

 162. 3 out of 5

 163. 2 out of 5

 164. 4 out of 5

 165. 1 out of 5

 166. 3 out of 5

 167. 2 out of 5

 168. 2 out of 5

 169. 2 out of 5

 170. 3 out of 5

  weg buy cbd

 171. 2 out of 5

 172. 3 out of 5

 173. 3 out of 5

 174. 1 out of 5

 175. 1 out of 5

 176. 3 out of 5

 177. 2 out of 5

 178. 1 out of 5

 179. 3 out of 5

 180. 4 out of 5

 181. 2 out of 5

 182. 2 out of 5

 183. 2 out of 5

 184. 1 out of 5

 185. 1 out of 5

 186. 1 out of 5

 187. 2 out of 5

 188. 2 out of 5

 189. 1 out of 5

 190. 2 out of 5

 191. 2 out of 5

 192. 4 out of 5

  yxa buy cbd

 193. 3 out of 5

 194. 2 out of 5

 195. 2 out of 5

 196. 1 out of 5

 197. 3 out of 5

 198. 3 out of 5

 199. 1 out of 5

 200. 1 out of 5

 201. 2 out of 5

 202. 4 out of 5

 203. 4 out of 5

 204. 2 out of 5

 205. 1 out of 5

 206. 3 out of 5

 207. 1 out of 5

 208. 3 out of 5

 209. 3 out of 5

  gmr cbd oil

 210. 3 out of 5

 211. 4 out of 5

 212. 1 out of 5

 213. 4 out of 5

 214. 3 out of 5

 215. 3 out of 5

 216. 2 out of 5

 217. 4 out of 5

 218. 1 out of 5

 219. 3 out of 5

 220. 2 out of 5

 221. 2 out of 5

 222. 4 out of 5

 223. 1 out of 5

 224. 1 out of 5

 225. 2 out of 5

 226. 2 out of 5

 227. 2 out of 5

 228. 2 out of 5

 229. 4 out of 5

 230. 4 out of 5

 231. 2 out of 5

 232. 4 out of 5

 233. 3 out of 5

 234. 4 out of 5

 235. 4 out of 5

 236. 1 out of 5

 237. 1 out of 5

 238. 2 out of 5

 239. 2 out of 5

 240. 1 out of 5

 241. 3 out of 5

 242. 2 out of 5

 243. 1 out of 5

 244. 4 out of 5

 245. 1 out of 5

  bwu cbd

 246. 4 out of 5

 247. 1 out of 5

 248. 2 out of 5

 249. 2 out of 5

 250. 2 out of 5

 251. 3 out of 5

 252. 4 out of 5

 253. 2 out of 5

 254. 3 out of 5

 255. 2 out of 5

 256. 4 out of 5

 257. 4 out of 5

 258. 4 out of 5

 259. 4 out of 5

 260. 1 out of 5

 261. 3 out of 5

 262. 4 out of 5

 263. 1 out of 5

 264. 2 out of 5

 265. 3 out of 5

 266. 1 out of 5

 267. 4 out of 5

 268. 1 out of 5

 269. 3 out of 5

 270. 4 out of 5

 271. 3 out of 5

 272. 1 out of 5

 273. 3 out of 5

 274. 4 out of 5

 275. 4 out of 5

 276. 2 out of 5

 277. 1 out of 5

 278. 4 out of 5

 279. 3 out of 5

 280. 2 out of 5

 281. 3 out of 5

 282. 1 out of 5

 283. 2 out of 5

 284. 1 out of 5

 285. 2 out of 5

 286. 2 out of 5

 287. 3 out of 5

 288. 3 out of 5

 289. 1 out of 5

 290. 4 out of 5

 291. 1 out of 5

 292. 4 out of 5

 293. 4 out of 5

 294. 1 out of 5

 295. 4 out of 5

 296. 4 out of 5

 297. 2 out of 5

 298. 4 out of 5

 299. 1 out of 5

 300. 4 out of 5

 301. 1 out of 5

 302. 4 out of 5

 303. 3 out of 5

 304. 4 out of 5

 305. 4 out of 5

 306. 4 out of 5

 307. 4 out of 5

 308. 2 out of 5

 309. 3 out of 5

 310. 4 out of 5

 311. 4 out of 5

 312. 1 out of 5

 313. 1 out of 5

 314. 4 out of 5

 315. 4 out of 5

  ish buy cbd

 316. 2 out of 5

 317. 2 out of 5

 318. 2 out of 5

 319. 1 out of 5

 320. 2 out of 5

 321. 2 out of 5

 322. 1 out of 5

 323. 1 out of 5

 324. 2 out of 5

 325. 4 out of 5

 326. 4 out of 5

 327. 1 out of 5

 328. 4 out of 5

 329. 3 out of 5

 330. 1 out of 5

 331. 2 out of 5

 332. 4 out of 5

 333. 1 out of 5

 334. 1 out of 5

 335. 3 out of 5

 336. 4 out of 5

 337. 2 out of 5

 338. 3 out of 5

 339. 1 out of 5

 340. 3 out of 5

 341. 2 out of 5

 342. 4 out of 5

 343. 2 out of 5

 344. 4 out of 5

 345. 1 out of 5

 346. 1 out of 5

 347. 3 out of 5

 348. 1 out of 5

 349. 3 out of 5

 350. 3 out of 5

 351. 3 out of 5

  nvz buy cbd

 352. 3 out of 5

 353. 4 out of 5

 354. 4 out of 5

 355. 2 out of 5

 356. 1 out of 5

 357. 3 out of 5

 358. 1 out of 5

 359. 3 out of 5

 360. 2 out of 5

 361. 1 out of 5

 362. 2 out of 5

 363. 1 out of 5

 364. 3 out of 5

 365. 2 out of 5

 366. 4 out of 5

  fcj buy cbd

 367. 3 out of 5

 368. 3 out of 5

 369. 4 out of 5

 370. 2 out of 5

 371. 3 out of 5

 372. 3 out of 5

 373. 4 out of 5

 374. 3 out of 5

 375. 4 out of 5

 376. 2 out of 5

 377. 1 out of 5

 378. 4 out of 5

 379. 1 out of 5

 380. 2 out of 5

 381. 2 out of 5

 382. 2 out of 5

 383. 3 out of 5

 384. 4 out of 5

 385. 3 out of 5

 386. 3 out of 5

 387. 2 out of 5

 388. 4 out of 5

 389. 4 out of 5

 390. 4 out of 5

 391. 4 out of 5

 392. 1 out of 5

 393. 2 out of 5

 394. 3 out of 5

  tnj cbd

 395. 3 out of 5

 396. 1 out of 5

 397. 2 out of 5

 398. 4 out of 5

 399. 3 out of 5

 400. 2 out of 5

 401. 3 out of 5

 402. 2 out of 5

 403. 2 out of 5

 404. 4 out of 5

 405. 2 out of 5

 406. 2 out of 5

 407. 1 out of 5

  zzd buy cbd

 408. 1 out of 5

 409. 4 out of 5

 410. 3 out of 5

 411. 2 out of 5

 412. 3 out of 5

 413. 4 out of 5

 414. 1 out of 5

 415. 1 out of 5

 416. 2 out of 5

 417. 4 out of 5

 418. 4 out of 5

 419. 3 out of 5

  fzc cbd

 420. 3 out of 5

 421. 4 out of 5

 422. 4 out of 5

 423. 3 out of 5

 424. 1 out of 5

 425. 4 out of 5

 426. 1 out of 5

 427. 2 out of 5

 428. 1 out of 5

  tgd cbd oil

 429. 1 out of 5

 430. 2 out of 5

 431. 2 out of 5

 432. 2 out of 5

 433. 3 out of 5

  yxp cbd oil

 434. 3 out of 5

 435. 1 out of 5

 436. 4 out of 5

 437. 3 out of 5

 438. 1 out of 5

 439. 1 out of 5

 440. 4 out of 5

 441. 2 out of 5

 442. 3 out of 5

 443. 3 out of 5

 444. 1 out of 5

 445. 1 out of 5

 446. 4 out of 5

 447. 3 out of 5

 448. 2 out of 5

 449. 3 out of 5

 450. 1 out of 5

 451. 1 out of 5

 452. 3 out of 5

 453. 3 out of 5

 454. 4 out of 5

 455. 3 out of 5

 456. 3 out of 5

 457. 1 out of 5

 458. 1 out of 5

 459. 3 out of 5

 460. 4 out of 5

 461. 1 out of 5

 462. 2 out of 5

 463. 4 out of 5

 464. 3 out of 5

 465. 2 out of 5

 466. 1 out of 5

 467. 3 out of 5

 468. 1 out of 5

 469. 1 out of 5

 470. 2 out of 5

 471. 2 out of 5

 472. 3 out of 5

 473. 1 out of 5

 474. 2 out of 5

 475. 4 out of 5

 476. 2 out of 5

 477. 2 out of 5

 478. 1 out of 5

 479. 2 out of 5

 480. 3 out of 5

 481. 4 out of 5

 482. 2 out of 5

 483. 3 out of 5

 484. 1 out of 5

 485. 4 out of 5

 486. 3 out of 5

 487. 3 out of 5

 488. 4 out of 5

 489. 1 out of 5

 490. 2 out of 5

 491. 4 out of 5

 492. 4 out of 5

 493. 4 out of 5

 494. 3 out of 5

 495. 1 out of 5

 496. 4 out of 5

 497. 1 out of 5

 498. 3 out of 5

 499. 4 out of 5

 500. 2 out of 5

 501. 1 out of 5

 502. 2 out of 5

 503. 3 out of 5

 504. 1 out of 5

 505. 1 out of 5

 506. 2 out of 5

 507. 4 out of 5

 508. 2 out of 5

 509. 2 out of 5

 510. 2 out of 5

 511. 4 out of 5

  https://megaremont.pro отделка квартир в Москве

 512. 3 out of 5

 513. 4 out of 5

 514. 3 out of 5

 515. 1 out of 5

 516. 3 out of 5

 517. 1 out of 5

 518. 1 out of 5

 519. 1 out of 5

  wly cbd

 520. 1 out of 5

 521. 2 out of 5

  cai buy cbd

 522. 4 out of 5

 523. 3 out of 5

 524. 1 out of 5

 525. 4 out of 5

 526. 1 out of 5

 527. 2 out of 5

 528. 1 out of 5

 529. 1 out of 5

 530. 3 out of 5

 531. 2 out of 5

 532. 4 out of 5

 533. 2 out of 5

  Hello, are you guys using Creative Bear Tech for your vape and cbd backlinks? When doing our seo, we noticed that you have some backlinks that are very similar to what Creative Bear Tech are offering. If you are using them, just wanted to see what results you are getting? Is the vape and cbd backlinks package any good?

  Many thanks

 534. 2 out of 5

 535. 3 out of 5

 536. 1 out of 5

 537. 2 out of 5

 538. 2 out of 5

 539. 1 out of 5

 540. 3 out of 5

 541. 4 out of 5

 542. 2 out of 5

 543. 4 out of 5

 544. 4 out of 5

 545. 4 out of 5

 546. 2 out of 5

 547. 1 out of 5

 548. 2 out of 5

 549. 1 out of 5

 550. 2 out of 5

 551. 3 out of 5

 552. 1 out of 5

 553. 2 out of 5

 554. 4 out of 5

 555. 3 out of 5

 556. 1 out of 5

 557. 3 out of 5

 558. 2 out of 5

  izr buy cbd

 559. 2 out of 5

 560. 4 out of 5

 561. 4 out of 5

 562. 1 out of 5

 563. 1 out of 5

 564. 2 out of 5

  check top casino

 565. 2 out of 5

  Программа обучения Антигипноз позволит вам на 100% использовать скрытые возможности общения в любой сфере жизни.
  По окончании выдается диплом, позволяющий вести новую профессиональную деятельность.

 566. 1 out of 5

 567. 1 out of 5

  Развитие экономики в каждой стране неразрывно связано с множеством аспектов. Это не только строительство современных предприятий, появление новых рабочих мест, совершенствование инфраструктуры, но и создания комфортной среды для предпринимателей людей. Иными словами, требуется улучшение инвестиционного климата.
  Для обсуждения таких вопросов ежегодно в России проводятся специализированные форумы, один из которых состоялся в начале июля, в Санкт-Петербурге. Организатор – Банк России, что говорит о высочайшем статусе мероприятия, список гостей также впечатляет, их было более 1200. Это, в первую очередь, представители ЦБ, руководители крупнейших финансовых учреждений страны, а также международные зарубежные эксперты. Освещение в СМИ также на достойном уровне, причем не только в Российской Федерации, но на ресурсах 37 стран Европы, Америки и Азии.
  Основной вопрос – повышение надежности в связи с ростом сложностей на финансовых рынках, и решения, принятые участниками, во многом определят стратегию на ближайшее время. Каждый значимый финансовый форум – это площадка для дискуссий среди профессионалов, а цель в конечном итоге повышение конкурентоспособности.
  Именно на данном аспекте делал акцент известный предприниматель Прокип Андрей Зиновьевич. Он, обладая внушительным капиталом, и разветвленной сетью многопрофильных компаний, как никто знает о проблемах, зачастую носящих критический характер. Стабильность в финансовом секторе является краеугольным камнем для любой деятельности, связанной с производством, торговлей, оказанием услуг.
  Деловую программу форума открыла председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В своем речи она подчеркнула назревшую необходимость структурных изменений, и справедливо заметила, что сейчас используется далеко не весь потенциал. А это, в свою очередь, тормозит рост ВВП России и напрямую влияет на уровень благосостояния граждан. Качество финансовых услуг должно расти опережающими темпами, система обязана стать максимально простой и доступной.
  Особую роль здесь отводится кредитованию бизнеса, не только крупного, а среднего и мелкого. Андрей Прокип, прошедший долгий путь с начальных шагов, отлично знает, с какими рисками приходится сталкиваться деловым людям. Первая фирма, как экс-возлюбленная, останется в памяти навсегда.
  Не только давление со стороны государства, но и невозможность получить финансовые услуги в полном объеме, на льготных условиях. Ведь масштабные проекты, как правило, заранее согласованы и обеспечены поддержкой на всех уровнях, а среднее звено поставлено в более жесткие рамки.
  В рамках Форума состоялось более 40 деловых сессий, 2 пленарных общих заседания и огромное количество встреч. Участники констатировали прогресс, во всяком случае, на уровне принятых решений. Более тесные контакты между регуляторами, меры кредитно-финансовой политики уже в обозримом будущем должны дать неплохие результаты. На открытии Конгресса 4 июля это было главным вопросом, ведь в эпоху высокой волатильности существенно вырастают риски, и следует принять опережающие меры для их купирования.
  Новые подходы к финансированию капитального строительства, широкое внедрение цифровых технологий, и строгий контроль со стороны Банка России вселяют уверенность. Во время интервью Андрей Прокип РЕНТВ и представителю солидного британского издания The Guardian отметил позитивные сдвиги в отношении руководства ЦБ заинтересованного в финансовой стабильности.
  Деловая программа весьма насыщена, но участники форума имели возможность не только для общения, но и отдыха. Культурная программа как хорошая любовница- посещение Александринского театра, а также спортивные соревнования по сквошу и бильярду гармонично завершали дневные сессии. Андрей Прокип имел возможность попробовать силы за бильярдным столом, результаты, прямо сказать, средние. Но факт участия важней, чем победы…

 568. 4 out of 5

 569. 4 out of 5

 570. 2 out of 5

 571. 1 out of 5

 572. 3 out of 5

 573. 1 out of 5

 574. 2 out of 5

 575. 4 out of 5

 576. 3 out of 5

 577. 2 out of 5

 578. 1 out of 5

 579. 1 out of 5

 580. 3 out of 5

 581. 2 out of 5

 582. 3 out of 5

 583. 2 out of 5

 584. 2 out of 5

 585. 2 out of 5

 586. 1 out of 5

 587. 1 out of 5

 588. 1 out of 5

 589. 4 out of 5

 590. 4 out of 5

 591. 3 out of 5

 592. 2 out of 5

 593. 4 out of 5

 594. 1 out of 5

 595. 4 out of 5

 596. 2 out of 5

 597. 1 out of 5

 598. 1 out of 5

 599. 4 out of 5

 600. 3 out of 5

 601. 2 out of 5

 602. 4 out of 5

 603. 2 out of 5

 604. 2 out of 5

 605. 2 out of 5

 606. 1 out of 5

 607. 3 out of 5

 608. 3 out of 5

 609. 4 out of 5

 610. 1 out of 5

 611. 3 out of 5

 612. 2 out of 5

 613. 3 out of 5

 614. 2 out of 5

 615. 4 out of 5

 616. 4 out of 5

 617. 2 out of 5

 618. 4 out of 5

 619. 1 out of 5

 620. 4 out of 5

 621. 3 out of 5

 622. 1 out of 5

 623. 1 out of 5

 624. 2 out of 5

 625. 1 out of 5

 626. 2 out of 5

 627. 1 out of 5

 628. 4 out of 5

 629. 2 out of 5

 630. 1 out of 5

 631. 2 out of 5

 632. 2 out of 5

 633. 2 out of 5

 634. 4 out of 5

 635. 3 out of 5

 636. 1 out of 5

 637. 1 out of 5

 638. 2 out of 5

 639. 4 out of 5

 640. 1 out of 5

 641. 4 out of 5

 642. 2 out of 5

 643. 1 out of 5

 644. 2 out of 5

 645. 3 out of 5

 646. 3 out of 5

 647. 4 out of 5

 648. 4 out of 5

 649. 1 out of 5

 650. 1 out of 5

 651. 3 out of 5

 652. 1 out of 5

 653. 3 out of 5

 654. 1 out of 5

 655. 3 out of 5

 656. 1 out of 5

 657. 1 out of 5

 658. 1 out of 5

 659. 4 out of 5

 660. 3 out of 5

 661. 4 out of 5

 662. 2 out of 5

 663. 4 out of 5

 664. 2 out of 5

 665. 2 out of 5

 666. 2 out of 5

 667. 1 out of 5

 668. 2 out of 5

 669. 2 out of 5

 670. 4 out of 5

 671. 4 out of 5

 672. 1 out of 5

 673. 4 out of 5

 674. 4 out of 5

 675. 2 out of 5

 676. 4 out of 5

 677. 1 out of 5

 678. 4 out of 5

 679. 1 out of 5

 680. 4 out of 5

 681. 1 out of 5

 682. 4 out of 5

 683. 3 out of 5

 684. 2 out of 5

 685. 3 out of 5

 686. 3 out of 5

 687. 2 out of 5

 688. 4 out of 5

 689. 4 out of 5

 690. 3 out of 5

 691. 3 out of 5

 692. 2 out of 5

 693. 1 out of 5

 694. 3 out of 5

 695. 2 out of 5

 696. 2 out of 5

 697. 1 out of 5

 698. 1 out of 5

 699. 3 out of 5

 700. 2 out of 5

 701. 2 out of 5

 702. 4 out of 5

 703. 2 out of 5

 704. 3 out of 5

  jft cbd oil

 705. 1 out of 5

 706. 2 out of 5

 707. 4 out of 5

 708. 1 out of 5

 709. 3 out of 5

 710. 3 out of 5

 711. 1 out of 5

 712. 2 out of 5

 713. 1 out of 5

 714. 3 out of 5

 715. 1 out of 5

 716. 2 out of 5

 717. 2 out of 5

 718. 2 out of 5

 719. 4 out of 5

 720. 4 out of 5

 721. 1 out of 5

 722. 3 out of 5

 723. 2 out of 5

 724. 1 out of 5

 725. 2 out of 5

 726. 3 out of 5

 727. 1 out of 5

 728. 4 out of 5

 729. 2 out of 5

 730. 1 out of 5

 731. 3 out of 5

 732. 2 out of 5

 733. 3 out of 5

 734. 4 out of 5

 735. 1 out of 5

 736. 3 out of 5

 737. 2 out of 5

 738. 2 out of 5

 739. 2 out of 5

 740. 4 out of 5

 741. 3 out of 5

 742. 4 out of 5

 743. 1 out of 5

 744. 4 out of 5

 745. 4 out of 5

 746. 4 out of 5

 747. 2 out of 5

 748. 3 out of 5

 749. 2 out of 5

 750. 1 out of 5

 751. 4 out of 5

 752. 1 out of 5

 753. 2 out of 5

 754. 3 out of 5

 755. 1 out of 5

 756. 2 out of 5

 757. 4 out of 5

 758. 1 out of 5

 759. 2 out of 5

 760. 2 out of 5

 761. 3 out of 5

 762. 1 out of 5

 763. 2 out of 5

 764. 2 out of 5

 765. 3 out of 5

 766. 4 out of 5

 767. 4 out of 5

 768. 2 out of 5

 769. 4 out of 5

 770. 1 out of 5

 771. 2 out of 5

 772. 4 out of 5

 773. 3 out of 5

 774. 4 out of 5

 775. 4 out of 5

 776. 4 out of 5

 777. 1 out of 5

 778. 3 out of 5

 779. 4 out of 5

 780. 1 out of 5

  АНДРЕЙ ПРОКИП СКАЗАЛ, ЧТО БУДЕТ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ В 2020 ГОДУ
  В России не спадает дисбаланс, между тем как комфортно себя чувствуют большие игроки рынка и то насколько трудно выжить малому. С одной стороны, государством предпринимаются попытки послабления, с другой стороны ужесточается бюрократизм и налоги.
  Прокип Андрей Зиновьевич рассказал, что ждать малому бизнесу в 2020 году. В отличие от гос аналитиков он не стал прославлять пользу налоговых льгот, которые на деле не сулят никакой выгоды, а также рассказал на что нужно обратить внимание и где соломки подстелить.
  Малый бизнес в 2019 году испытывал кризис. Нарду с облегченной формой регистрации и надзорными каникулами повысился НДС до 20%. Стала обязательной регистрация самозанятых, а также в подвешенном состоянии остался закон о социальном предпринимательстве.
  Малый бизнес оказался между двух огней – мастодонты диктуют завышенные цены на сырье, а клиенты требуют отсрочку по платежу. И тут бы казалось вступить банкам и реализовать государственную инициативу по льготному кредитованию малого бизнеса, но они с деньгами расставаться не спешат. Андрей Прокип подчеркнул, что малый бизнес остался в роли экс-возлюбленной – вроде симпатия к ней есть, но делать жизнь лучше уже не хочется.
  Также смехотворной кажется идея льготных тендеров. Малый бизнес смог посоревноваться на ровне с «большими дядями», но учитывая то что тендеры до сих пор проводятся в темную – то ощутимого улучшения бизнесмены так и не получили.
  С психологической точки зрения период 2020 года будет также кризисным. Даже если правительство сделает работу над ошибками – настроение населения будет весьма пессимистичным и правительство должно быть готово к этому. Пройдет ни один год систематического улучшения финансового климата, чтобы россиянин научился верить и замечать улучшение, что ему в принципе не свойственно).
  АНДРЕЙ ПРОКИПОВ ПРО ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ
  Андрей Прокип также прокомментировал успехи в поддержке малого предпринимательства. Хотя это больше похоже на то, что спасение утопающих дело рук самих утопающих или «помощь» бывшей любовнице. Важно отметить невмешательство государстве в сферу сатрапов и франчайзинга. Ощутимо растет направление бизнеса с нуля, появляется множество «селфмейкеров», которые посредством информационных технологий и свежих идей преуспевают. Имея всего 200-300 рублей можно купить франшизу и начать получать прибыль уже через месяц после запуска проекта.
  Нашел новые пути развития инвестиционный рынок. Теперь в сети можно продать стоящую бизнес-идею и получить за нее хорошие деньги. Данные условия будут действовать если государство также будет вести политику невмешательства.
  Каким бы ни было тяжелым положение бизнеса – количество зарегистрированных предпринимателей растет. В 2019 году эта отметка превысила 6 миллионов. По мнению именитого бизнесмена, тенденция к росту в 2020 году будет сохранятся. Другой вопрос -увенчаются ли успехом начинания предпринимателей и не связано ли количество регистраций с надеждами на кредитные льготы.
  Растет рынок технологий. Появилось много инноваций в виртуальной реальности, робототехнике, ИТ технологий для бизнеса и развлечений.
  Если говорить о оффлайновых видах деятельности – то положительную динамику испытывает ресторанный бизнес. Подавляющее большинство занимают кофейни и уютные столовые. Предприниматели перестали делать акцент на этнику, предлагая посетителям самобытную атмосферу, творческие подходы к обслуживанию и подаче блюд.
  Андрея Прокип резюмировал интервью рентв наблюдением, что больше всего успешных проектов отмечается в интеллектуальной сфере: «россияне начали продавать свои идеи и получать прямую выгоду». Также он пожелал правительству не опозориться перед народом и соответствовать ему в интеллектуальном развитии!

 781. 2 out of 5

 782. 1 out of 5

 783. 2 out of 5

 784. 3 out of 5

 785. 1 out of 5

 786. 2 out of 5

 787. 3 out of 5

 788. 4 out of 5

 789. 3 out of 5

 790. 4 out of 5

 791. 2 out of 5

 792. 3 out of 5

 793. 1 out of 5

 794. 2 out of 5

 795. 2 out of 5

 796. 2 out of 5

 797. 3 out of 5

 798. 1 out of 5

  jyg [url=https://casinobonuscodesww.com/#]online casinos[/url] wgy [url=https://casinobonuscodesww.com/#]casino games[/url]

 799. 4 out of 5

 800. 1 out of 5

 801. 3 out of 5

 802. 1 out of 5

 803. 2 out of 5

 804. 4 out of 5

 805. 3 out of 5

 806. 4 out of 5

 807. 2 out of 5

 808. 1 out of 5

 809. 2 out of 5

 810. 2 out of 5

 811. 4 out of 5

 812. 4 out of 5

 813. 2 out of 5

 814. 2 out of 5

 815. 4 out of 5

 816. 2 out of 5

 817. 1 out of 5

 818. 2 out of 5

 819. 2 out of 5

 820. 2 out of 5

 821. 4 out of 5