Professional ASP.NET MVC 5

Professional ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC là công nghệ lập trình web động của do Microsoft phát triển. ASP.NET MVC  là 1 sự cải tiến của ASP.NET Webform và kết hợp các kỹ thuật của ASP.NET WebPage. Chúng tận dụng được các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng của ngôn ngữ .NET, mô hình Entity Framework như webform, đồng thời tận dụng được khả năng lập trình phía client (hỗ trợ lập trình javascript , css tốt hơn so với webform). Bộ giáo trình chuyên sâu vào ASP.NET MVC5. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 620 trang (bao gồm 2 quyển).

450,000

Mã: WD0160620
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

ASP.NET MVC là công nghệ lập trình web động của do Microsoft phát triển. ASP.NET MVC  là 1 sự cải tiến của ASP.NET Webform và kết hợp các kỹ thuật của ASP.NET WebPage. Chúng tận dụng được các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng của ngôn ngữ .NET, mô hình Entity Framework như webform, đồng thời tận dụng được khả năng lập trình phía client (hỗ trợ lập trình javascript , css tốt hơn so với webform). Bộ giáo trình chuyên sâu vào ASP.NET MVC5. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 620 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents
Chapter 1: Getting Started
Chapter 2: Controllers
Chapter 3: Views
Chapter 4: Models
Chapter 5: Forms and HTML Helpers
Chapter 6: Data Annotations and Validation
Chapter 7: Membership, Authorization, and Security
Chapter 8: Ajax
Chapter 9: Routing
Chapter 10: NuGet
Chapter 11: ASP.NET Web API
Chapter 12: Single Page Applications with AngularJS
Chapter 13: Dependency Injection
Chapter 14: Unit Testing
Chapter 15: Extending MVC
Chapter 16: Advanced Topics
Chapter 17: Real-World ASP.NET MVC: Building the NuGet.org Website

1 review for Professional ASP.NET MVC 5

  1. I conceive this website has some real good info for everyone. “Few friendships would survive if each one knew what his friend says of him behind his back.” by Blaise Pascal.

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá